Táto webstránka používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. | Viac o COOKIES
Hosing plus
Ergoline.sk Ergoline.sk Ergoline.sk Ergoline.sk

Prečo solárna kozmetika

Prečo solárna kozmetika

Zhnednutie bez následkov - to bolo motto priekopníkov opaľovania. Solárna kozmetika, ako doplnok opaľovania, by toto želanie mohla v budúcnosti splniť. Popri stále nových účinných látkach, nových v��?ach z ovocia a korenia, novéch obaloch a konzistenciach, sa v súčasnosti aktu�lne dva dlhodob� trendy: * zabr�niť po�kodeniu pokožky hneď na začiatku pomocou včasnej aktiv�cie vlastn�ch obrann�ch mechanizmov, namiesto ťažkop�dneho odstra�?ovania n�sledkov po opaľovan� * �plna obnova elastick�ch tkan�v po opaľovan� a s t�m spojen� obnova mladej pleti bez vr�sok ( heslo Anti Aging ) Aby mohli produkty sol�rnej kozmetiky, u n�s značka Tannymaxx, naplno uplatniť v�etky svoje zložky, musia n�v�tevn�ci sol�ri� venovať ich použ�vaniu rovnak� pozornosť a trpezlivosť, ako použ�vaniu bežnej telovej kozmetiky. Argumentov pre použ�vanie sol�rnej kozmetiky je naozaj dosť. A my, v sol�rnom �t�diu Ergoline v Bratislave sa snaž�me na�im z�kazn�kom poskytn�ť komplexn� starostlivosť, nie len r�chlu n�v�tevu sol�ria. Vedieť si spr�vne vybrať� Kozmetika, ktor� je určen� na opaľovanie na pr�rodnom slnku (s ochrann�m faktorom), nie je vhodn� na opaľovanie v sol�riu. Sol�rna, hybridn�, kolag�nova kozmetika je svojim �peci�lnym zložen�m vyvinut� na dosiahnutie optim�lneho v�sledku.

 

Sol�rna kozmetika neobsahuje žiadne parf�my, alerg�ny a je možn� ju kombinovať aj s in�mi kozmetick�mi v�robkami. Kvalitn� sol�rna kozmetika, napr, zn Tannymaxx, C2 (Collagen & Color) je v dne�nej dobe na vysokej �rovni, dosahuje mimoriadne �spechy a v spojen� so svetlom, dosiahnete spomenut�mi kozmetick�mi v�robkami vynikaj�ce v�sledky. Nakoľko zač�naj� byť hybridn� sol�ria (kombin�cia UV a kolag�nu) už aj u n�s na Slovensku veľmi obľ�ben�, pon�kame okrem sol�rnej, aj �peci�lnu kozmetiku C2, určen� na hybridn�-kombinovan� trubice. Na čist� kolag�nov� svetlo -633nm, ktor� neopaľuje , ma čisto anti aging �činok, tzv. sveteln� terapia -prin�ame na trh kolag�nov� masky - 4 druhy: hydratačn�, revitalizačn�, anti-aging, anti -blemish(s extraktom zo zeleneho čaju, upokojuj�ca). Tu e�te raz zd�raznim, že masky s� určen� len na čist� kolag�nov� svetlo, teda na pr�stroje s označen�m Beauty Angel od Ergoline. Na trubice, ktor� svietia na ružovo a opaľuj� je určen� hybridn� kozmetika C2. Čo sa deje pri opaľovan� Pri dopade UV-l�čov na pokožku sa v melanocytoch ( �peci�lnych bunk�ch pokožky ) vytv�ra farebn� l�tka, pigment melan�n, ktor� pokožku sfarbuje do hneda. Množstvo t�chto pigmentov v pokožke, ako aj hr�bka a prekrvenie kože určuj� intenzitu zhnednutia kože. V na�ich zemepisn�ch ��rkach je op�len� pokožka symbolom zdravia a radosti zo života. V skutočnosti je zhnednutie prirodzenou ochranou kože proti po�kodeniu (tmav� kožn� pigmenty absorbuj� UV-žiarenie predt�m, než stihne po�kodiť �trukt�ru buniek). To zv�dza k bezstarostn�mu zaobch�dzaniu s UV-l�čmi, či už slnečn�mi alebo sol�rnymi . !! Ale r�chle zhnednutie m� aj svoju cenu. !! Slnečn� l�če odoberaj� pokožke vlhkosť, uvoľ�?uj� kysl�kov� radik�ly a ničia kolag�n, d�ležit� v�živn� l�tku kože. Preto nov� �pičkov� modely od spoločnosti Ergoline, stanovuj� nov� �tandardy v oblasti opaľovac�ch technol�gi� s vylep�enou opaľovaciou met�dou Hybrid Performance a Beauty. T�to unik�tna kombin�cia UV a červen�ho svetla prin�a zvl�ť atrakt�vne a dlhodob� op�lenie a s�časne starostlivosť o pleť. �spe�n� profesion�li v oblasti opaľovania vedia, o čo ide v obchode so slnkom : vysokokvalitn� v�robky, v�nimočn� pohodlie pre z�kazn�ka, jednoduch� manipul�cia, bezchybn� op�lenie a predov�etk�m inovat�vne UV technol�gie. �no mil� z�kazn�ci, u n�s ste spr�vne !VIAC INFORMÁCIÍ PRODUKTOCH Prečo solárna kozmetika , NA NAŠOM ESHOPEkosik

700

Predaných produktov
like

1086

spokojných zákazníkov
skusenosti

22

roky skúseností
projekty

400

realizovananých projektov
© 2018 Všetky práva vyhradené solária Ergoline.sk | Vytvoril dsdesign.sk